GaYA

Governance and Youth in the Alps

Nabor orodij za participacijo mladih GaYA

Kako zbližati mlade in odločevalce                                                                                                                                              Nabor orodij za participacijo mladih GaYA predstavlja pot za ustvarjanje procesov participacije mladih. Nabor vključuje brošuro ‘Ideje, modeli in metode’, študije primerov, kartice Poizkusi drugače, Participativno Platno in tri posterje.

Ideje, modeli in metode

Za javno upravo in odločevalce                                                                                                                                                       ‘Ideje, modeli in metode’ predstavlja, zakaj so procesi participacije (mladih) tako posebni, kako se participacija mladih razlikuje od mladinskega dela, kateri so koraki do participacije mladih ter predstavlja pregled participativnih metod in čarobna pravila participacije mladih.

Posterji

Vnesite v svojo pisarno mladostno energijo                                                                                                                                Tri posterji, mnogo možnosti. Opremite svojo pisarno z afriškim pregovorom ali nalepite Sokrata v avlo mestne hiše.

Študije primerov

Kako to počnejo drugje                                                                                                                                                                   Študije primerov raziskujejo raznolikost participativnih procesov – od preprostih procesov (poskušanje mladih) do bolj kompleksnih in celovitih aktivnosti za vključevanje mladih v sprejemanje odločitev ali celo delitev moči in dolžnosti. Čeprav ne popisuje prav vseh praks, predstavlja zbirka najbolj pogoste prakse v alpskem prostoru.

Kartice ‘Poizkusi drugače’

Alternativni pristopi pri reševanju skupnih težav                                                                                                                    Pri sprejemanju politik in odločitev v alpski regiji se akterji pri participaciji mladih pogosto spoprijemajo s podobnimi ovirami. Kartice »Poizkusi drugače« nudijo odgovore na glavne izzive, predlagajo pa tudi alternativne pristope pri reševanju skupnih težav.

Lokalni akcijski načrti participacije

Nihče ne načrtuje neuspeha. Pogosteje ne uspemo načrtovati.                                                                                               Participacija mladih je raznolik in dolgotrajen proces, pogosto sestavljen iz več majhnih procesov, iniciativ in projektov, ki skupno prispevajo k širšemu cilju vključevanja mladih v sprejemanje odločitev z namenom nagovarjanja izzivov lokalnih skupnosti.

Lokalni akcijski načrti participacije, razviti v projektu Mladi in odločanje v Alpah (GaYA) ima preprost namen – popisati sosledje aktivnosti, katerih uspešna izvedba vodi do participacije mladih in posledično dosega strateške cilje lokalnih skupnosti. Predstavlja strukturiran in enostaven pregled ciljev in namenov, glavnih spremenljivk in prepleten nabor aktivnosti, ki vodijo do vključevanja mladih.

Lokalni akcijski načrt participacije gradi na in združuje Participativna platna in lokalne strateške razvojne cilje v enoten in preprost format. Medtem ko participativni procesi opisani v Participativnem platnu predstavljanje potrebe in želje od spodaj navzgor, strateški cilji iz lokalnih razvojnih strategij zajemajo dolgoročne perspektive. Če Participativno platno popisuje logiko posameznih aktivnosti, Lokalni akcijski načrt participacije definira okvir, strateške cilje, časovnico in odgovorne osebe za implementacijo.

Participativno platno

Preprosta participacija mladih                                                                                                                                           Participativno platno, ki nudi nov in drugačen pristop pri načrtovanju participativnih procesov za mlade, smo razvili v okviru projekta GaYA: Odločanje in mladi v Alpah. Gre za kratek, a strukturiran način načrtovanja in dokumentiranja procesov. Izvira namreč iz razumevanja načrtovanja participativnih procesov kot nečesa, pri čemer je treba upoštevati več različnih vidikov, vendar obenem pustiti domišljiji prosto pot.                                                            Participativno platno je predloga za upravljanje, razvoj in dokumentiranje participativni procesov. Njegov namen je nuditi jasno, pregledno in preprosto preglednico. Opisi participativnega procesa, zbrani na eni strani, omogočajo lažje razumevanje in predstavljanje postopka. Poleg tega pa njegova struktura poenostavlja prilagajanje in nadgrajevanje modela, saj lahko posamezne elemente hitro spremenimo ter prilagodimo željam in okoliščinam. Participativno platno lahko natisnemo na večji format in tako skupinam omogočimo, da skupaj skicirajo in razpravljajo o dejavnikih participacije mladih s pomočjo samolepljivih lističev ali označevalcev, lahko pa ga uporabimo tudi samostojno, kot dokumentacijo ali ga dopolnimo prek urejevalnika besedil. Gre za praktično orodje, ki spodbuja analizo, razpravo, razumevanje in ustvarjalnost ter želi olajšati postopek oblikovanja participativnih procesov, jih bolje strukturirati in jih osredotočiti na potrebe mladih ter uradnikov in odločevalcev.

Treningi in delavnice: Smernice

Skupen GaYA okvir                                                                                                                                                                  Kombinacija različnih metod, ki združene predstavljajo enoten efektiven program treningov in delavnic. Smernice so bile pripravljene za lokalne facilitatorje in organizatorje z namenom, da jih pripravijo na organizacijo in izvedbo lokalnih dogodkov znotraj enotnega čezalpskega okvira. Smernice predstavljajo skupen okvir, predstavljajo naloge in vloge različnih deležnikov in ponujajo skupno načrtovalsko in dokumentarno metodo.