GaYA

Governance and Youth in the Alps

Primerjalno poročilo

Primerjalno poročilo Demokratične inovacije in participativna demokracija v alpskem prostoru je eden glavnih rezultatov projekta o alpskem prostoru z naslovom Upravljanje in mladi v alpskem prostoru (GaYA). Nudi predstavitev zakonskega okvira demokratičnih inovacij v alpskih državah in regijah ter evidentira empirične trende z zbiranjem primerov dobre prakse in trditev o participativni demokraciji v alpskem prostoru, izhajajoč iz predpostavke, da je za implementacijo inovativnih oblik upravljanja značilen velik potencial za trajnostno in zakonito sprejemanje odločitev.

To poročilo je rezultat nekajmesečnega raziskovanja. Izvedeno je bilo v okviru novega pojava, ki se je razvil kot odgovor na krizo reprezentativne demokracije, ki se je kazala v zadnjem času, tj. participativna demokracija. Cilj poročila je predvsem obveščanje o zakonskih okvirih za participativno demokracijo in o zbiranju primerov dobre prakse za inovacijske izkušnje participativne demokracije v alpskem prostoru. Ta cilj izhaja iz dejstva, da so za države v alpskem prostoru značilne skupne lastnosti. V tem smislu lahko izdelava kognitivnega orodja za pospeševanje dialoga med različnimi ustanovami precej prispeva k razvoju novega demokratičnega instrumenta.

Poročilo obsega dva sklopa: V prvem delu je koristen pregled nacionalnih in regionalnih pravnih virov, ki urejajo oblike participativne demokracije. Drugi del predstavlja primere inovativne prakse, ki se izvajajo v alpskem prostoru, navedene pa so tudi listine in smernice o participaciji. Študija kaže, da so vsi konstitutivni elementi participativne demokracije med seboj povezani in se navezujejo na drugega ter da vse entitete (enote) skupaj vplivajo na institucionalni okvir participativne demokracije. Zato implementacija participativnih postopkov v okviru sprejemanja javnih odločitev znotraj teritorialnih enot alpskega prostora pomembno vpliva na politično dinamiko neke skupnosti.